Politika kvaliteta

Biohemijska laboratorija ANALIZA je specijalizovana ustanova zdravstvene delatnosti koja obavlja kliničko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku za potrebe pacijenata koji direktno dolaze u ANALIZU sa nalogom lekara ili zbog redovne provere svog zdravstvenog stanja, kao i za potrebe lekarskih ordinacija/poliklinika i drugih laboratorija sa kojima ostvarujemo poslovnu saradnju. Obaveza nam je da obezbedimo da korisnik dobije tačan i pravovremen nalaz koji je u funkciji kontrolisanja zdravstvenog stanja pacijenata i pomoći obolelom. U tom cilju, kontinuirano obezbeđujemo potreban stručni kadar, opremu, metode rada i potrošne materijale, organizaciju i tehnologiju rada, koja uključuje efikasan protok biološkog materijala i analitički rad. Dobra komunikacija i saradnja sa korisnicima u svim fazama pružanja usluga, omogućava nam da ostvarimo zadovoljavajuće rezultate. Tačnost rezultata laboratorijskog ispitivanja je zahtev čije se ispunjenje obezbeđuje precizno definisanom tehnologijom rada, kroz sve faze procesa ispitivanja. Dobijeni rezultat je poverljiva informacija koja se dostavlja samo korisniku usluga koji je postavio zahtev za ispitivanje. Poverenje u kvalitet usluge ispitivanja i rezultate ispitivanja Laboratorija ostvaruje:

  • angažovanjem zaposlenih koji su kompetentni za izvršavanje poslova i zadataka i njihovim stalnim usavršavanjem,
  • korišćenjem opreme koja se redovno održava i čija se tačnost rada potvrđuje u definisanim intervalima,
  • primenom potvrđenih standardnih i dokumentovanih metoda ispitivanja,
  • kontrolom kvaliteta ispitivanja i učešćem u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima,
  • obezbeđenjem potrebnih uslova sredine koje zahteva postupak ispitivanja, uzorci, oprema i primenom mera zaštite za zaposlene,
  • stalnim nadzorom nad postupkom ispitivanja,
  • primenom, sprovođenjem i unapređenjem dokumentovanog sistema menadžmenta u skladu sa međunarodnim standardima.

Primenom ove politike kvaliteta i dokumenata sistema menadžmenta, doprinosi se izvršavanju zadataka Laboratorije i pruža sigurnost korisnicima usluga. Svi zaposleni u Biohemijskoj laboratoriji ANALIZA upoznati su sa Politikom kvaliteta i dosledno je sprovode. Obavezujem se da ću u okviru svojih ovlašćenja, a u skladu sa raspoloživim resursima, obezbeđivati sprovođenje i unapređenje politike kvaliteta što očekujem i od svih svojih saradnika. Načelnik laboratorije dipl.ph. Radmila Vrzić, specijalista medicinske biohemije

UA-33938910-1